Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Teória a model dynamického testu latentných učebných schopností pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia
V príspevku sú opísané teoretické a metodologické východiská konštrukcie dynamického testu latentných učebných schopností detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Autori za teoretické východisko meraného znaku navrhujú teóriu inteligencie Campioneho a Brownovej (1978). Zatiaľ čo tradičné testy inteligencie zisťujú obvykle to, koľko, resp. čo sa osoba naučila z toho, čo je testované, dynamické testy latentných učebných schopností majú ambíciu odhadnúť to, v akej miere je dieťa schopné sa učiť. Charakterizované sú základné princípy dynamického testovania, ktoré sú spravidla aplikované v dvoch formách: ako dlhodobé alebo krátkodobé učebné testy, ktoré sa od seba líšia v dĺžke trvania učiacej fázy. Opísaný je návrh modelu krátkodobého dynamického testu, ktorý využíva na meranie latentných učebných schopností úlohy, ktoré majú povahu pre dieťa subjektívne nových problémov. V závere príspevku sú navrhnuté psychometrické postupy probabilistickej teórie testov, ktoré je možné využiť pri overovaní vlastností testových úloh pre tento typ testu a navrhnuté sú pravidlá pre výber vhodných položiek a pre tvorbu štandardizovanej pomoci.
Klíčová slova: dynamická diagnostika, inteligencia, latentné učebné schopnosti
Jozef Džuka, Iveta Kovalčíková (2009). Teória a model dynamického testu latentných učebných schopností pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Československá psychologie, 53(3), 291-301.

Abstract not available.
Keywords: dynamic diagnostics, intelligence, latent learning abilities