Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Proporcia verbálneho prejavu učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou na vyučovaní
V úvode príspevku autorka upozorňuje na problém disproporcie medzi množstvom verbálneho prejavu učiteľa a žiakov na vyučovaní a zdôrazňuje význam komunikačnej aktivity žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou. V článku prezentuje výsledky výskumu proporcie verbálneho prejavu učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou získané Flandersovou metódou analýzy vyučovacej hodiny. Výsledky výskumu poukázali na značnú prevahu reči učiteľa a pasivitu žiakov na vyučovaní v triedach variantu B špeciálnej základnej školy. V závere autorka konštatuje, že pre efektívnu komunikáciu na vyučovaní je dôležité nielen to, čo je komunikované, ale najmä to, ako je komunikované.
Klíčová slova: žiak so stredne ťažkou mentálnou retardáciou, variant B špeciálnej základnej školy, komunikačná aktivita, proporcia reči, Flandersova metóda
Stanislava Mandzáková (2009). Proporcia verbálneho prejavu učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou na vyučovaní. Československá psychologie, 53(3), 302-313.

Abstract not available.
Keywords: pupil with middle serious mental retardation, version B special basic school, communicative activity, speech proportion, Flanders’ method