Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu
Cílem studie bylo ověření kvality českého překladu Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke’s Cognitive Examination, ACE). ACE je neuropsychologickou screeningovou testovou baterií, která slouží k zachycení demence a napomáhá k odlišení mezi demencí při Alzheimerově nemoci a frontotemporální demencí. Výzkumný soubor byl tvořen 60 pacienty s diagnostikovanou pravděpodobnou demencí Alzheimerova typu dle DSM IV a NINCDS-ADRDA kritérií. Všichni pacienti prošli vstupním neurologickým, základními biochemickými a morfologickými vyšetřeními. Administrovány byly též psychologické testy a škály, včetně ACE. Nejvýraznější kognitivní deficity v ACE byly zaznamenány v subtestech paměti a verbální fluence. Statistickým zpracováním byla zjištěna dobrá senzitivita českého překladu ACE testu: cut-off skór 88 vykazoval 100 senzitivitu a cut-off skór 83 vykazoval 96 senzitivitu pro zachycení demence. Položková reliabilita testu, hodnocená pomocí Cronbachova koeficientu alfa, dosahovala hodnoty 0,8. Lze konstatovat, že český překlad Addenbrookského kognitivního testu se jeví nejen jako nový užitečný test pro zhodnocení kognitivních deficitů, ale je i dostatečně kvalitním a senzitivním testem pro zachycení demence.
Klíčová slova: Addenbrookský kognitivní test, demence, Alzheimerova nemoc, frontotemporální demence
Zuzana Hummelová-Fanfrdlová, Irena Rektorová, Kateřina Sheardová, Aleš Bartoš, Vladimír Línek, Pavel Ressner, Jana Zapletalová, Martin Vyhnálek, Jakub Hort (2009). Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu. Československá psychologie, 53(4), 376-388.

Abstract not available.
Keywords: Addenbrooke’s Cognitive Examination, dementia, Alzheimer disease, frontotemporal dementia