Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Celkové pracovní zatížení české populace
Celkové pracovní zatížení je součet zatížení představovaného placenou a neplacenou prací (neplacená práce jsou povinnosti související s domovem a rodinou, kromě péče o děti sem spadá např. péče o stárnoucí rodiče, práce související s chodem domácnosti, starost o auto, zahradu, finanční otázky a pod.). Uvádí se obvykle v počtu hodin týdně. Předkládané sdělení je věnváno výsledkům výzkumu, zaměřeného na celkové pracovní zatížení, který byl proveden v našich podmínkách. Výzkumu se zúčastnilo 1963 respondentů ze sítě IVVM, vybraných tak, aby představovali reprezentativní soubor populace občanů ČR starších 15 let. Soubor tvořilo 958 mužů a 1105 žen. Výsledky potvrdily přetrvávání tradičního dělení rolí, dle kterého nese odpovědnost za chod rodiny zaměstnaná matka. Podle našich výsledků je průměrné celkové pracovní zatížení české populace 69,6 hodin týdně, průměrné celkové zatížení mužů je 66,6 hodin a celkové pracovní zatížení žen 72,5 hodin. Průměrné celkové pracovní zatížení ženatých mužů je 77,2, vdaných žen 87,4 hodin týdně. V rodinách s nezaopatřenými dětmi je průměrné celkové pracovní zatížení mužů 86,1, žen 98,5.
Výsledky jsou diskutovány s ohledem na odlišnou zkušenost žen, kdy odlišná distribuce zátěže z placené a neplacené práce vede k odlišným účinkům na psychickou pohodu a zdraví.
Klíčová slova: celkové pracovní zatížení, placená a neplacená práce, distribuce zátěže
Šolcová, Iva (1997). Celkové pracovní zatížení české populace. Československá psychologie, 41(2), 157-162.

Abstract not available.
Keywords: total work load, paid and unpaid work, distribution of load