Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Strach ze zesměšnění: Česká a slovenská verze dotazníku GELOPH 15 pro zjišťování gelotofobie
Gelotofobie je definována jako strach ze zesměšnění. Byla konceptualizovaná jako jednodimenzionální rys. Empirické studie podporují zjištění, že se jedná o validní a využitelný nový koncept identifikovaný nejen u jedinců s poruchami osobnosti, ale také v běžné populaci. Prezentovaná studie představuje první empirické údaje o zkoumání strachu ze zesměšnění v České republice (N = 286) a na Slovensku (N = 440). Seznamuje s novým konceptem a popisuje adaptaci metody po zjišťování míry gelotofobie na základě sebeposouzení. Česká i slovenská verze metody vykazují uspokojivé psychometrické charakteristiky (reliabilita α ≥ 0,87). U českých respondentů koncept nejlépe reprezentují položky vyjadřující vyhýbání se místům, na nichž člověk zažil nějakou trapnou situaci; u slovenských respondentů pak položky vyjadřující sebeovládání spojené s úsilím nepřitahovat negativní pozornost druhých a nepůsobit na druhé směšně. Zjistili jsme, že gelotofobie nesouvisí s demografickými charakteristikami jako je např. věk, rod a rodinný stav, ale koresponduje s osobnostními charakteristikami obsaženými v pětifaktorovém modelu osobnosti. Osobnostní charakteristiky se podílejí na vysvětlení rozptylu skóru gelotofobie 41 % v českém souboru a 21 % ve slovenském souboru. V České republice 6,29 % a na Slovensku 6,14 % respondentů překročilo hranici indikující minimálně mírnou přítomnost gelotofobických příznaků. Výsledky české a slovenské verze GELOPH 15 nasvědčují, že se metoda může stát užitečným nástrojem pro další výzkumy gelotofobie.
Klíčová slova: strach ze zesměšnění, gelotofobie, GELOPH ‹15›, pětifaktorový model osobnosti
Martina Hřebíčková, Emília Ficková, Miroslava Klementová, Willibald Ruch, René T. Proyer (2009). Strach ze zesměšnění: Česká a slovenská verze dotazníku GELOPH 15 pro zjišťování gelotofobie. Československá psychologie, 53(5), 468-479.

Abstract not available.
Keywords: fear of being laughed at, gelotophobia, GELOPH ‹15›, five-factor model of personality