Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Měření jazykového porozumění u dětí v reálném čase sledováním očních pohybů
Cílem studie bylo prozkoumat zpracování pádových a slovosledných vodítek u tříletých a pětiletých dětí pomocí metody vizuální preference v reálném čase. Děti poslouchaly jednoduché tranzitivní věty, které začínaly buď podmětem nebo předmětem, a zároveň sledovaly dvojici obrázků. Jeden z obrázků odpovídal slyšené větě, druhý zobrazoval stejnou akci, při které ale byly role aktérů prohozené. U tříletých dětí analýza dat ukázala nevýznamnou preferenci pro cílový obrázek během prezentace posledního slova. V žádném ze sledovaných intervalů věty nebyl zjištěn statisticky významný vliv experimentální podmínky. U pětiletých dětí byla nalezena významná preference pro cílový obrázek. Nepřítomnost statisticky významného vlivu experimentální podmínky naznačuje, že pětileté děti nemají výraznější problémy s porozuměním větám, které mají převrácený slovosled. Předkládaná studie popisuje první zkušenosti s danou experimentální metodou a popisuje možnosti její implementace.
Klíčová slova: pohledová preference, osvojování jazyka, oční pohyby, kompetiční model, slovosled, pádové tvary
Filip Smolík, Jiří Lukavský (2009). Měření jazykového porozumění u dětí v reálném čase sledováním očních pohybů. Československá psychologie, 53(5), 480-491.

Abstract not available.
Keywords: preferential looking, language acquisition, eye movements, competition model, word order, case forms