Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Neformálne usudzovanie
Popisujú sa najprv tradičné prístupy logiky i psychológie k usudzovaniu. Uvádzajú sa novšie koncepcie psychológie myslenia súvisiace s usudzovaním (mentálne modely, pravdepodobnostný prístup). Pokiaľ ide o neformálne usudzovanie, rozvádzajú sa názory popredných autorov (E. Ohm, K. H. Reich, M. L. Commons) ako aj otázky mylného neformálneho usudzovania a možnosti jeho zlepšovania. Podrobná bibliografia umožňuje lepšie sa orientovať v tejto oblasti.
Klíčová slova: neformálne usudzovanie, mentálne modely, mylné neformálne usudzovanie
Michal Stríženec (2009). Neformálne usudzovanie. Československá psychologie, 53(6), 533-544.

Abstract not available.
Keywords: informal reasoning, mental models, informal reasoning fallacies