Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Restandardizace state-trait anxiety inventory X-2 – úzkostnost jako rys
Problém: State-Trait Anxiety Inventory (STAI) patří k nejčastěji užívaným nástrojům na měření úzkosti a úzkostnosti v klinické a výzkumné oblasti. Je vystavěný na dvou dotaznících, které měří aktuální stav (úzkost, část X-1) a rys (úzkostnost, část X-2). Na základě údajů získaných ve studii EPIA (Novotný et al., 2006) autoři zkoumali psychometrické vlastnosti dotazníku na měření úzkostnost STAI X-2 a navrhli nové normy.
Metoda: Dotazník, který měří úzkostnost, použili autoři v epidemiologické studii vybraných úzkostných poruch u dospělé slovenské populace EPIA (N=1251). Data analyzovali standardními uni-, bi- a multivariačními statistickými metodami. Na základě údajů získaných ve studii EPIA analyzovali psychometrické vlastnosti dotazníku na měření úzkostnosti STAI X-2 a navrhli nové normy.
Výsledky: Průměrné hodnoty skóru v STAI X-2 byly oproti původní slovenské standardizaci nižší. Podobně jako v původní standardizaci autoři zjistili významně vyšší skór ve STAI X-2 u žen.
Položková reliabilita se pohybovala od 0,25 do 0,66, alfa reliabilita byla uspokojivá (0,85 a 0,88). Kongenerické faktorové analýzy podpořily Spielbergerova tvrzení o jednofaktorovosti konstruktu úzkostnosti s výhradou poměrně nízkého procenta vysvětlené variance. Kromě norem založených na distribuci skóru autoři orientačně navrhli kategorizaci míry úzkostnosti založenou na třech hladinách. Z hlediska souběžné validity je možné tvrdit, že vysoká míra úzkostnosti souvisí se zvýšeným rizikem výskytu jiných psychologických či zdravotních problémů.
Diskuse: V diskusi autoři provádí rozbor zjištění, které srovnávají s psychometrickými výzkumy STAI jiných autorů.
Závěr: I nová zjištění potvrzují, že STAI X-2 je použitelný pro oblast výzkumu i praxe s uvědoměním si základů jeho konstrukce (empirické klíče). Restandardizované normy více odrážejí distribuci skóru v dospělé populaci.
Klíčová slova: úzkost, úzkostnost, STAI, standardizace
Anton Heretik jr., Alojz Ritomský, Vladimír Novotný, Anton Heretik sr., Ján Pečeňák (2009). Restandardizace state-trait anxiety inventory X-2 – úzkostnost jako rys. Československá psychologie, 53(6), 587-599.

Abstract not available.
Keywords: anxiety, trait-anxiety, STAI, standardization