Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Individuálne a sociálne faktory fajčenia cigariet a konzumácie alkoholu vybraných skupín vysokoškolských študentov
Štúdia skúma vzťah rodu, faktorov osobnosti (EPQR-A), faktorov hodnôt (RVS) a užívania legálnych návykových látok najlepším priateľom k užívaniu legálnych návykových látok (fajčenie tabakových cigariet, konzumácia alkoholu) vysokoškolákmi (n=832, z toho 477 žien, priemerný vek 20, 5; SD ± 1,4). Vzťah bol skúmaný prostredníctvom modelu binárnej logistickej regresie. Zistený bol vzťah osobnostných faktorov (extroverzia, sklon k lživosti), faktorov hodnôt (subjektívna pohoda, konvenčnosť), užívania legálnych návykových látok najlepším priateľom k užívaniu legálnych návykových látok vysokoškolákmi. Vyššia úroveň extroverzie, subjektívnej pohody, užívania legálnych návykových látok najlepším priateľom a nižšia úroveň sklonu k lživosti a konvenčnosti bola zistená vo vzťahu k užívaniu legálnych návykových látok vysokoškolákmi. Výsledky podporujú dôležitosť implementácie stratégie rozvoja životných spôsobilosti v prevencii užívania návykových látok vysokoškolákmi.
Klíčová slova: rizikové správanie, osobnostné faktory, faktory hodnôt
Oľga Orosová, Beáta Gajdošová (2009). Individuálne a sociálne faktory fajčenia cigariet a konzumácie alkoholu vybraných skupín vysokoškolských študentov. Československá psychologie, 53(6), 600-611.

Abstract not available.
Keywords: risk behavior, personality factors, value factors