Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti
Studie se zabývá vztahem osobnostních charakteristik pětifaktorového modelu osobnosti (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost) a osobní pohody. Výzkumu se účastnily dvě skupiny respondentů: vysokoškoláci (N = 2317) a dospělí ve věku 40 – 83 let (N = 196). Na základě krokové regresní analýzy bylo zjištěno, že se na predikci osobní pohody u vysokoškoláků podílejí čtyři osobnostní vlastnosti (v pořadí neuroticismus, svědomitost, extraverze, přívětivost), kdežto u dospělých pouze dvě (v pořadí neuroticismus, extraverze). Kroková regresní analýza byla provedena také odděleně pro muže a ženy. Byl zaznamenán odlišný počet prediktorů osobní pohody u žen a mužů v obou sledovaných skupinách. U vysokoškolaček se na predikci osobní pohody podílejí ve stejném pořadí výše uvedené čtyři osobnostní vlastnosti, kdežto u vysokoškoláků chybí jako prediktor přívětivost. Ve skupině dospělých mužů je neuroticismus jediným prediktorem osobní pohody. U dospělých žen se však na predikci osobní pohody neuroticismus nepodílí vůbec. V této skupině je nejsilnějším prediktorem osobní pohody extraverze, následuje svědomitost a přívětivost.
Klíčová slova: prediktory osobní pohody, pětifaktorový model osobnosti, rodové odlišnosti
Martina Hřebíčková, Marek Blatný, Martin Jelínek (2010). Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti. Československá psychologie, 54(1), 31-41.

Abstract not available.
Keywords: predictors of subjective well-being, five-factor model, gender differences