Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sebaúcta mužov a žien optikou symbolického interakcionizmu. Jej súvis s rolovými identitami a mobbingom
Predkladaná štúdia sa zaoberá vzťahom sebaúcty a úspešnej verifikácie významných rolových identít mužov a žien. Cieľom práce bolo preveriť zistenia v oblasti teórie identity symbolického interakcionizmu na slovenskej výskumnej vzorke. Výskumná vzorka pozostávala zo 172 respondentov/tiek, aktuálne zamestnaných a žijúcich s partnerom/kou v spoločnej domácnosti. Miera sebaúcty bola zisťovaná Rosenbergovou škálou sebahodnotenia. Mobbing bol skúmaný pomocou The Negative Acts Questionnaire a Dotazníkom zameraným na zisťovanie mobbingu na pracovisku a v rodine. Na zistenie miery úspešného rodinného a pracovného sebapotvrdenia bola zostrojená špeciálna metodika. Zistené boli genderové rozdiely vo významných prediktoroch variancie sebaúcty, ktoré sú považované za dominantné rolové identity. U mužov to bola hlavne práca, u žien bolo zistené rovnomerné zastúpenie pracovných a rodinných identít. Potvrdili sa aj ďalšie rodové rozdiely vo vplyve mobbingu na sebaúctu respondentov/ tiek. Pokles sebaúcty pracovne mobovaných sa prejavil len u mužov.
Klíčová slova: sebaúcta, teória identity, rolové identity, verifikácia identity, mobbing
Jarmila Tomková (2010). Sebaúcta mužov a žien optikou symbolického interakcionizmu. Jej súvis s rolovými identitami a mobbingom. Československá psychologie, 54(1), 58-73.

Abstract not available.
Keywords: self-esteem, theory of identity, role identities, verification of identity, mobbing