Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Kognitívno-neuropsychologický prístup v diagnostike afázie, alexie a agrafie
Cieľom práce je priblížiť klinický význam aplikácie kognitívno-neuropsychologického prístupu v diagnostike afázie, alexie a agrafie u pacientov s ložiskovým poškodením mozgu. Na prípade štyroch pacientov s ischemickou léziou v ľavej mozgovej hemisfére je ilustrovaná dôležitosť detailnej analýzy jazykových procesov, ktoré ponúka kognitívna neuropsychológia. Aj keď klinický syndróm afázie bol identický u všetkých pacientov (Brocová afázia), vnútorný mechanizmus narušenia produkcie a porozumenia reči, alexie a agrafie bol rôzny. Tieto informácie sme mapovali pomocou novej diagnostickej metodiky, ktorá bola vytvorená na základe teoretických východísk kognitívnej neuropsychológie pre jazykové procesy.
Klíčová slova: afázia, alexia, agrafia, kognitívno-neuropsychologický prístup, diagnostika
Zsolt Cséfalvay, Ingrid Wiedermann, Marta Egryová (2010). Kognitívno-neuropsychologický prístup v diagnostike afázie, alexie a agrafie. Československá psychologie, 54(1), 88-102.

Abstract not available.
Keywords: aphasia, alexia, agraphia, cognitive neuropsychological approach, assessment