Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Styl kresby pána u dětí mladšího školního věku
V longitudinálním etnografickém výzkumu dětí školního věku byl mezi standardními metodami použit test kresby postavy. Kresby dětí z 1.-4. ročníku byly analyzovány též s pomocí pojmu styl kresby. Nastoleny byly dílčí otázky: poměru testem sledovaných kognitivních schopností a schopností výtvarných; na co z kognitivních schopností se test vlastně soustředí; uchopení vývoje výtvarných schopností. Souhrnně šlo o vysvětlení autory zjištěné první, latentní a druhé, explicitní a všeobecně uznávané krize výtvarného zobrazování. Inspirací při hledání odpovědí bylo pojetí analytické vs. syntetické kresby J. Jiráska a L. Švancarové a pojetí systému přímé vs. obrácené perspektivy B. A. Uspenského a L. F. Žegina. Výsledkem je nejen prohloubené chápání vývoje kresby zkoumaných dětí, ale též tradičních pojmů pro gradaci kresby v mladším školním věku – analytická vs. syntetická kresba a kresba intelektuálně vs. vizuálně realistická.
Klíčová slova: školní věk, dětská kresba, test kresby postavy, styl kresby
Miroslav Klusák, Jan Slavík (2010). Styl kresby pána u dětí mladšího školního věku. Československá psychologie, 54(2), 113-125.

Abstract not available.
Keywords: school-age, children’s drawing, Draw-a-man test, drawing style