Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Proč se politicky (ne)angažovat: obsah a struktura přesvědčení u adolescentu
Cílem studie je poskytnout vhled do problematiky zkoumání politických přesvědčení u pozdních adolescentů a položit základy pro konstrukci metody pro jejich zjišťování. Autoři si kladou otázku, jaká přesvědčení si utvářejí mladí lidé ve vztahu ke smysluplnosti politické angažovanosti. Na základě hloubkových rozhovorů (N = 9) zjišťují výčet možných přesvědčení a poté za pomoci dotazníkového šetření (N = 358) a následného statistického zpracování zjišťují jejich důležitost a strukturu. Výsledky naznačují důležitost přesvědčení o negativních důsledcích působení v politice, možných osobních ziscích, vlastní kompetenci, vlivu politiky na společnost či povinnosti občanů angažovat se, popř. důležitost odmítnutí být předmětem rozhodování druhých. V závěru autoři diskutují, jakým způsobem zkonstruovat inventář, který by umožnil uvedená přesvědčení do budoucna měřit.
Klíčová slova: politická angažovanost, politická přesvědčení, pozdní adolescence, politická důvěra, přesvědčení o politickém vlivu
Jan Šerek, Petr Macek (2010). Proč se politicky (ne)angažovat: obsah a struktura přesvědčení u adolescentu. Československá psychologie, 54(2), 160-174.

Abstract not available.
Keywords: political engagement, political beliefs, late adolescence, political trust, political efficacy