Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Životné udalosti v suicidálnom procese
Výskyt životných udalostí je považovaný za jeden z rizikových faktorov suicidálneho správania. Predpokladá sa, že vzťah medzi suicidálnym správaním a životnými udalosťami nie je priamy, ale je mediovaný cez iné rizikové faktory, predovšetkým prežívanie beznádeje. Článok sa venuje vzťahu medzi životnými udalosťami a suicidálnym správaním so zameraním na dospelú populáciu a prehľadu výskumných zistení vzťahujúcich sa k vybraným životným udalostiam (interpersonálne udalosti, strata zamestnania a somatické ochorenie), ktoré sú v literature uvádzané ako najčastejšie predchádzajúce suicidálnemu správaniu. Ďalšia časť je venovaná spojitosti medzi suicidalitou, životným stresom, schopnosťami riešenia problémov a copingovými mechanizmami.
Klíčová slova: životná udalosť, suicidálne správanie, schopnosť riešenia problémov, copingové mechanizmy
Katarína Komadová (2010). Životné udalosti v suicidálnom procese. Československá psychologie, 54(3), 263-276.

Abstract not available.
Keywords: life events, suicidal behavior, problem solving skills, coping mechanisms