Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Ako analyzovať tlač: možnosti kritickej diskurzívnej analýzy
Cieľom tohto textu je poukázať na špecifiká analýzy tlače ako výskumnej metódy. Stručne je približená kritická diskurzívna analýza ako jeden z možných prístupov k takémuto typu výskumu. Konkrétnejšie sa autorky venujú analýze nadpisov, ktorej možnosti ukazujeme na príklade troch štúdií. Prvá sa týka reprezentácií vojny v Iraku v britských printových médiách (Richardson, 2007), druhá reprezentácií cudzincov v českej tlači (Klvačová, Bitrich, 2003) a tretia reprezentácií vstupu Slovenska do EÚ v dvoch mainstreamových slovenských denníkoch (Petrjánošová, Lášticová, 2007). Autorky uzatvárajú, že analýzu mediálnych textov nemožno stotožňovať s analýzou akýchkoľvek iných textov, keďže pri ich vytváraní zohrávajú úlohu záujmy viacerých aktérov a ich významy podliehajú mnohorakým vplyvom.
Klíčová slova: tlač, kritická diskurzívna analýza, Slovensko, EÚ
Magda Petrjánošová, Barbara Lášticova (2010). Ako analyzovať tlač: možnosti kritickej diskurzívnej analýzy. Československá psychologie, 54(3), 290-300.

Abstract not available.
Keywords: press, critical discourse analysis, Slovakia, EU