Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Soukromá řeč a typ aktivity u dětí předškolního věku
Příspěvek se zabývá vztahem mezi typem aktivity a soukromou řečí u předškolních dětí. Dvacet dětí (čtyřletých a pětiletých) bylo pozorováno během uzavřené aktivity (skládání maňáska podle předlohy) a otevřené aktivity (volná hra s maňáskem). Bylo zjištěno, že děti užívaly více soukromé řeči během otevřené aktivity oproti aktivitě uzavřené. To je v souladu s Vygotského perspektivou, že otevřená aktivita poskytuje podpůrné prostředí pro rozvoj seberegulace. Navíc bylo zjištěno, že děti užívaly řeč během otevřené a uzavřené aktivity rozdílným způsobem. Během otevřené aktivity děti produkovaly více fantazijně-herní řeči, zatímco během uzavřené aktivity došlo k nárůstu soukromé řeči popisující vlastní aktivitu a sebeřízení. Zvážen byl význam zjištění, že uzavřená aktivita a otevřená aktivita hrají rozdílnou, ale stejně důležitou roli v rozvoji seberegulace.
Klíčová slova: soukromá řeč, egocentrická řeč, předškolní děti
Hana Kyjonková, Lenka Lacinová (2010). Soukromá řeč a typ aktivity u dětí předškolního věku. Československá psychologie, 54(4), 342-356.

Abstract not available.
Keywords: private speech, egocentric speech, preschool children