Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Slepota k zmene: úvod do problému
Táto štúdia má za cieľ predstaviť a vysvetliť fenomén nedávno objavený, a tým je slepota k zmene (change blindness); neschopnosť detekovať markantné zmeny. Cieľom je popísať prečo a za akých podmienok neschopnosť detekovať zmeny vzniká. Slepotu k zmene možno indukovať prostredníctvom viacerých designov (flicker, one-shot, „škvrny“, prerušenie počas filmu). Techniky flicker a one-shot sú popísané detailne, poukazujúc na úlohu kognitívnych a exekutívnych procesov v procese detekovania zmien. Snaha poukázať na indukovanie fenoménu slepoty k zmene jednak v laboratórnom, jednak v prirodzenom prostredí je demonštrovaná prostredníctvom príkladov z mnohých výskumných štúdií. Preto implikácie ponúkané výskumom slepoty k zmene by mohli pomôcť porozumeniu spracovávania vizuálnych informácií, a takisto prispieť k objasneniu permanentnej dilemy v psychológii: úlohe spracovávania informácií zdola-hore a zhora-dole.
Klíčová slova: implicitná kognícia, vedomie, detekovanie zmien, slepota k zmene
Michaela Porubanová (2010). Slepota k zmene: úvod do problému. Československá psychologie, 54(4), 366-380.

Abstract not available.
Keywords: implicit cognition, consciousness, change detection, change blindness