Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Synestézie a její lingvistické aspekty
Článek představuje problematiku synestézie jako percepčního fenoménu. V první části jsou popsány základní projevy a specifika synestézie (automatičnost, konstantost, idiosynkratičnost). V druhé části se článek věnuje otázce vzniku synestézie a s tím souvisejících teorií vývoje lidské percepce („neonatal synaesthesia“, „cross-modal-transfer“, „interactive specialization approach“). Třetí část je zaměřena na problematiku tzv. „jazykových synestézií“, tedy synestézií, kde je v roli spouštěče jazyková jednotka (písmeno, slovo, číslice), a ukazuje, jak může výzkum synestézie souviset s (psycho) lingvistickým bádáním. V poslední části textu je představen aktuální kanadsko-český projekt a jeho základní hypotézy.
Klíčová slova: synestézie, grafém, barva, chuť, percepce, lingvistika
Jan Chromý (2010). Synestézie a její lingvistické aspekty. Československá psychologie, 54(4), 381-390.

Abstract not available.
Keywords: synaesthesia, grapheme, colour, taste, perception, linguistics