Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Možnosti zkoumání formování identity v adolescenci: česká adaptace metody GIDS
Sdělení představuje první zkušenosti s českou adaptací metody GIDS, Groningen Identity Development Scale, H. Bosmy (1985) aplikované v rámci výzkumu sedmnáctiletých respondentů longitudinální studie ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood). Jedním z cílů je stanovení závazků, které si mladý člověk formuje ve čtyřech oblastech – škola / volný čas / budoucí profese, přátelské / partnerské vztahy, život / svět / společnost a rodiče. Pro každou oblast je GIDS administrována ve třech krocích – rozhovor, formulace závazku, dotazník. Prostřednictvím dotazníku (11 položek) se zjišťuje síla závazku a míra explorace. V rámci našeho výzkumu byly výroky kategorizované z hlediska důvěryhodnosti (sugesce tazatelkou, dodržení pravidel, konzistentnost) a typu (subjektivní důležitost, osobní zaangažovanost, stabilita, zodpovědnost). Velikost souboru se lišila pro psychometrické analýzy dotazníku (N = 1200) a pro kategorizace výroků (N = 124). Výsledky potvrzují existenci dvou relativně na sobě nezávislých škál – síly závazku, která v sobě zahrnuje také jeho stabilitu, a množství explorace, představující prozkoumávání oblasti, které se výrok týká. Reliabilita obou škál i dotazníku jako celku, se pohybuje na střední úrovni.
Klíčová slova: identita, závazek, síla závazku, míra explorace, Groningenská škála vývoje identity
Věra Konečná, Aleš Neusar, Michaela Sokoliová, Petr Macek (2010). Možnosti zkoumání formování identity v adolescenci: česká adaptace metody GIDS. Československá psychologie, 54(4), 391-406.

Abstract not available.
Keywords: identity, commitment, strength of commitment, amount of exploration, GIDS