Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vícerodinná teriapie poruch příjmu potravy v Čechách - pilotní výzkum účinnosti
Sdělení přináší výsledky pilotního výzkumu účinnosti konkrétního terapeutického přístupu k léčbě poruch příjmu potravy. Vícerodinná terapie je v zahraničí často využívanou formou práce s těmito pacienty. Pražské Centrum specializované péče pro poruchy příjmu potravy pracuje s tímto modelem od roku 2004 pod autorskou supervizí. Vedle optimalizace terapeutického programu je klíčové zhodnotit jeho efektivitu. Pro prvotní výzkum byla zvolena kombinace kvalitativní a kvantitativní metodologie. U souboru 20 rodin bylo hodnoceno 10 oblastí, které se staly základem pro potvrzení či vyvrácení hypotézy, že vícerodinná terapie je účinnou formou léčby poruch příjmu potravy a její vliv je rozdílný na skupinu rodičů a skupinu pacientek. Cílem bylo i zvážení vhodnosti zvolených metod pro účely pokračování studie a pro její napojení na mezinárodní výzkum vícerodinné terapie a srovnávací výzkum efektivity vícerodinné terapie a on-line podpůrných rodičovských skupin. Nejvýraznější efekt terapie byl shledán v oblasti symptomů poruchy příjmu potravy a emoční stability, zejména ve smyslu ústupu depresivních symptomů. Byl shledán celkový vliv vícerodinné terapie na rodinnou atmosféru, redukci napětí a úzkostí ve vztahu k budoucnosti. V dalších klíčových oblastech (kvalita života, sebepojetí pacientek) byly nalezeny signifikantní pozitivní změny.
Klíčová slova: vícerodinná terapie, poruchy příjmu potravy, zhodnocení efektivity
Jana Tomanová, Hana Papežová, Anette Mehl, Aleš Antonín Kuběna (2010). Vícerodinná teriapie poruch příjmu potravy v Čechách - pilotní výzkum účinnosti. Československá psychologie, 54(4), 407-419.

Abstract not available.
Keywords: multifamily therapy, eating disorders, evaluation of efficacy