Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Modifikácia kvality života pacientov s ICHS v priebehu kardiorehabilitácie HRV biofeedbackom
Cieľom kohortového kontrolovaného experimentu bolo preukázať vplyv biofeedbackovej metodiky (HRV biofeedback) na anxietu, depresiu, nezameranú hostilitu, časovú tieseň, vnímanie stresu, vnímanie sociálnej opory, kvalitu života a variabilitu srdcovej frekvencie (HRV). Zrovnocenený súbor (N = 66) bol získaný štatistickým vyvážením skupín pacientov absolvujúcich kúpeľnú liečbu podľa veku, pohlavia, society, farmakoterapie, kardiorehabilitačných procedúr a časového obdobia absolvovania kúpeľnej liečby po konzultácii s lekárom. Experimentálnej skupine (N = 39) bola poskytnutá štandardná kardiorehabilitácia a HRV biofeedback. Kontrolnej skupine (N = 27) sa poskytla len štandardná liečebná kardiorehabilitácia. Výsledky boli spracované parametrickou štatistikou s možnosťou zrovnocenenia vstupných údajov merania, analýzu kovariancie a viacnásobnou hierarchickou regresnou analýzou. Preukázal sa signifikantne pozitívny vplyv absolvovania HRV biofeedbacku na všetky sledované biopsychosociálne oblasti osobnosti pacientov. Pozitívny efekt sa potvrdil aj zmenami HRV v sede, v stoji, v ľahu, ale predovšetkým pri mentálnej záťaži. Dosiahnuté výsledky podnietili implementáciu tejto metódy do štandardných kardiorehabilitačných intervencií FNsP L. Pasteura v Košiciach.
Klíčová slova: ischemická choroba srdca, komplexná kardiorehabilitácia, HRV biofeedback, kvalita života, autonómny nervový systém
Monika Guľašová, Miroslav Skorodenský, Peter Takáč (2010). Modifikácia kvality života pacientov s ICHS v priebehu kardiorehabilitácie HRV biofeedbackom. Československá psychologie, 54(5), 486-495.

Abstract not available.
Keywords: ischemic heart disease, complex cardio-rehabilitation, HRV biofeedback, quality of life, autonomic nervous system