Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Neuropsychologie a neurotoxicita při dlouhodobém sledování účinků dioxinu
Záměr: Práce shrnuje neuropsychologické sledování zaměstnanců exponovaných TCDD při hromadné průmyslové intoxikaci v letech 1965-1968 v závodě vyrábějícím herbicidy. Soubor a metody: Asi 350 osob bylo exponovaných, u 80 dělníků se projevily známky otravy. V letech 1996 a 2001 bylo vyšetřeno vždy 13 mužů, v r. 2004 14 mužů, v roce 2008 10 mužů. Byly hodnoceny 1. základní kognitivní výkonnost (WAIS-R), 2. paměť, pozornost, exekutivní funkce (WMS, HRNB, WCST a další), 3. sebeposouzení vyšetřovaných osob, 4. symptomová validita (TOMM, Retest Consistency Index –RCI a vzorec výkonů v subtestech Opakování čísel a Slovník). Statistická analýza: Použity byly deskriptivní metody a Spearmanova pořadová korelace. Výsledky: I čtyřicet let po intoxikaci byla ve skupině vyšetřovaných hladina TCDD v tuku 100x vyšší než v obecné populaci. Po celou dobu sledování byly v souboru doklady neuropsychologického oslabení především exekutivních fukcí. Byly zjištěny významné korelace mezi hladinami TCDD a neuropsychologickými výkony. Omezení studie: Malý rozsah souboru omezuje možnost zobecnění výsledků. Nicméně jsou v souladu s řadou citovaných prací.
Klíčová slova: neurotoxicita, dioxin, TCDD, neuropsychologie, neuropsychologické oslabení
Jan Preiss, Daniela Pelclová, Zdenka Fenclová, Pavel Urban (2010). Neuropsychologie a neurotoxicita při dlouhodobém sledování účinků dioxinu. Československá psychologie, 54(6), 525-454.

Abstract not available.
Keywords: neurotoxicity, dioxin, TCDD, neuropsychology, neuropsychological impairment