Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Psychometrická analýza a faktorová štruktúra Škály rastu spojeného so stresom
Príspevok sa zameriava na metodologické aspekty merania rozvoja či rastu nasledujúceho po zážitkoch stresu. Stručne popisuje najpoužívanejšie metódy z tejto oblasti, a podrobne sa venuje psychometrickej analýze slovenskej verzie Škály rastu spojeného so stresom (Park, Cohen, Murch, 1996). Na výskumnej vzorke 315 vysokoškolských študentov sú analyzované deskriptívne ukazovatele škály aj jej položiek, vnútorná konzistencia a faktorová štruktúra. Analýza potvrdila vysokú vnútornú konzistenciu škály (alfa 0,94), ale poukázala na rozdiely v miere rastu u jednotlivých položiek. Preukázal sa súvis typu stresovej situácie s mierou rastu, ako aj vyššie skóre škály u žien. Faktorová analýza odhalila 5 faktorov: oblasť osobných vzťahov, odolnosť a zvládanie problému, postoj k životu a k životným situáciám, oblasť zmyslu života a spirituality, a oblasť vlastnej kompetencie a slobody.
Klíčová slova: posttraumatický rozvoj, so stresom súvisiaci rast, Škála so stresom súvisiaceho rastu
Stanislava Záhorová, Peter Halama (2010). Psychometrická analýza a faktorová štruktúra Škály rastu spojeného so stresom. Československá psychologie, 54(6), 576-590.

Abstract not available.
Keywords: posttraumatic growth, stress-related growth, Stress-Related Growth Scale