Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Neuropsychická úroveň vidieckych detí, žijúcich v znečistenom životnom prostredí
"Cieľom štúdie bolo zistiť možný vzťah hladín olova v krvi a zmien v sledovaných psychických funkciách a v správaní detí; hľadať možnú interakciu hladiny olova v krvi so zdravotnými, psychickými, jako aj sociálnymi premennými, ktoré ovplyvňujú neuropsychický vývin detí.
V dvoch skupinách detí vo veku 9 - 10 rokov, žijúcich na vidieku v blízkosti veľkeho metalurgického komplexu (n = 88) a v oblasti s relatívne čistým životným prostredím (n = 130), boli sledované psychické funkcie (senzomotorika, pozornosť, pamäť, globálne intelektové deje) a správanie detí doma aj v škole. Súčasne bola u detí stanovená hladina olo
Klíčová slova: venkovské životní prostředí, hladina olova v krvi, psychické funkce, děti, sociální prostředí
Šovčíková, Eva (1997). Neuropsychická úroveň vidieckych detí, žijúcich v znečistenom životnom prostredí. Československá psychologie, 41(3), 200-207.

Abstract not available.
Keywords: rural environment, blood lead level, psychological functions, children, social environment