Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům
Přehledová studie představuje klíčová témata psychologie meziskupinových vztahů. Věnuje se rozdílům mezi skupinovým a individuálním chováním stejně jako podmínkám jejich aktivace v různých situačních kontextech. Charakterizuje proces sociální kategorizace, v průběhu kterého jsou osoby na základě své skupinové příslušnosti přiřazovány do vlastních a nečlenských skupin. Text se dále zabývá povahou vztahu k vlastní členské skupině a meziskupinovým zkreslením vyplývajícím z náležení do odlišných sociálních skupin. Vztah k nečlenským skupinám vyjadřují meziskupinové postoje. Triarchické pojetí postojů rozlišuje jejich kognitivní, afektivní a behaviorální část. V meziskupinovém kontextu reprezentují kognitivní část postojů stereotypy, afektivní část předsudky a behaviorální část diskriminace členů jiných společenských skupin. Poslední dvě části studie se soustředí na sociálně psychologické pojetí předsudků a stereotypů.
Klíčová slova: meziskupinové postoje, meziskupinové zkreslení, předsudky, stereotypy
Sylvie Kouřilová (2011). Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům. Československá psychologie, 55(1), 12-24.

The individual in intergroup relations: From social categorization to prejudice
The review introduces key topics within psychology of intergroup relations. It focuses on the differences between (inter)group and (inter) individual behaviour as well as on conditions for their activation in various social contexts. It defines the process of social categorization that differentiates people into ingroups and outgroups. Moreover, the review deals with relation to the ingroup and intergroup bias both resulting from activation of intergroup perception. The relation towards outgroups is represented by the concept of intergroup attitudes. The triarchic theory of attitudes distinguishes among a cognitive, affective and behavioral part of attitudes. In the intergroup context, cognitive part corresponds to stereotypes, affective part to prejudices and behavioral part to discrimination towards outgroup members. Lastly, the review addresses prejudice and stereotypes from social- psychological perspective.
Keywords: intergroup attitudes, intergroup bias, prejudices, stereotypes