Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Koncept smrti u dětí: komponenty a determinanty
Porozumění dětskému vývoji chápání skutečnosti smrti může být podstatné např. v situaci závažného onemocnění dítěte nebo v kontextu ztráty blízké osoby. Poznatky z této oblasti je možné nalézt především v zahraniční literatuře. Tato studie charakterizuje vývoj dětského porozumění smrti z perspektivy měnících se trendů ve výzkumu (psychoanalytické, kognitivistické, existenciální a naivně-biologické pojetí). Definuje základní komponenty konceptu smrti a dále uvádí proměnné, které individuální vývoj konceptu smrti u dětí ovlivňují: vedle věku a kognitivního vývoje řadí mezi vlivné faktory osobní zkušenost dítěte, religiozitu rodiny, úzkostnost dítěte a rodičů, a způsob komunikace o tématu v rodině. Studie mj. upozorňuje na rizika plynoucí z odlišností chápání smrti u dětí a dospělých, poukazuje na snížení věkové hranice v utváření tzv. dospělého konceptu smrti, popisuje rozpory v závěrech dosud provedených studií a nabízí podněty pro další výzkum.
Klíčová slova: koncept smrti u dětí, strach ze smrti, dětský vývoj
Martin Loučka, Jan Vančura (2011). Koncept smrti u dětí: komponenty a determinanty. Československá psychologie, 55(1), 38-48.

Children’s death concept: Components and determinants
Understanding of children’s death concept increases its significance in a situation of serious illness of a child or in facing a loss of a close person. Our study describes the development of child’s understanding of death from four different historical perspectives - psychoanalytic, cognitive, existential, naive-biological perspective. It points out primary components of the death-concept and variables that can modify its individual development such as age, cognitive development, personal experience of a child, religiousness of a family, anxiety of a child and parents and the communication about the topic in a family. The study summarizes risk arising from different understanding of death by children and adults, indicates decreasing age of construing matured death concept by children, discuses discrepancies of provided studies and suggests further research directions.
Keywords: concept of death, fear of death, child development