Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Profesijné záujmy: Tradičné a súčasné vymedzenie pojmu
V príspevku je analyzovaný pojem záujem u starších autorov (Herbarta, Deweyho, Fryera, Stronga a iných), ktorých prístupy možno považovať za tradičné, a prístupy súčasných autorov k tomuto pojmu (Savickas, Krapp, Silvia a iných). V článku sú objasnené príčiny používania pojmu záujem bez atribútu profesijný napriek tomu, že významovo sa takto používaný pojem vzťahuje na profesijný záujem. V závere je uvedený pokus o syntézu v podobe návrhu na definíciu profesijného záujmu, ktorá zohľadňuje tradičné a súčasné prístupy ku skúmaniu záujmov.
Klíčová slova: záujem, profesijný záujem, profesionálny záujem
Marcel Martončik (2011). Profesijné záujmy: Tradičné a súčasné vymedzenie pojmu. Československá psychologie, 55(1), 49-55.

Vocational interests: traditional and contemporary delimitation of the concept
The interest concept in former authors (like Herbart, Dewey, Fryer, Strong and others) whose approaches can be considered to be traditional and approaches of contemporary authors to this concept (Savickas, Krapp, Silvia and others) are analyzed in the study. The causes of using the interest concept without the vocational attribute - contrary to the fact that the concept used in this way is related in its meaning to the vocational interest - are clarified. In the conclusion, an attempt at a synthesis in the form of a proposal of a definition taking into consideration both traditional and contemporary approaches to interests research is presented.
Keywords: interest, vocational interest, occupational interest