Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Koncepcia intersubjektivity a kontinuita intersubjektívnych vzťahov podľa Colwyna Trevarthena a Daniela N. Sterna
Štúdia sa zaoberá koncepciou intersubjektivity v prvotných štádiách vývinu dieťaťa podľa autorov Colwyna Trevarthena a Daniela N. Sterna. V prvej časti je poukázané na teoretické a empirické zázemie vyššie uvedených autorov, ktorí sa začleňujú do oblasti výskumu kojencov. V druhej časti je uvedená koncepcia primárnej a sekundárnej intersubjektivity podľa Trevarthena a popísaný vývin interpersonálneho Ja. Trevarthen je zástancom teórie vrodenej intersubjektivity. Uvádza, že deti prichádzajú na svet biologicky predisponované vstupovať do kontaktu s druhými osobami a monitorovať mentálne stavy a emócie iných osôb. Následne je predstavená definícia intersubjektivity podľa Sterna a proces reorganizácie Ja, ktorý sa uskutočňuje od prvých mesiacov života dieťaťa približne do štyroch rokov. Stern popisuje viaceré maturačné etapy Ja: vynárajúce sa Ja, jadrové Ja, subjektívne Ja, verbálne a naratívne Ja. Všetky typy Ja zostávajú aktívne po celý život jednotlivca ako interpersonálne oblasti. Proces reorganizácie Ja zabezpečuje kontinuitu intersubjektívnych vzťahov.
Klíčová slova: „výskum kojencov”, primárna a sekundárna intersubjektivita, vznik a vývin Ja
Lívia Kvašná (2011). Koncepcia intersubjektivity a kontinuita intersubjektívnych vzťahov podľa Colwyna Trevarthena a Daniela N. Sterna. Československá psychologie, 55(1), 56-68.

Conception of intersubjectivity and continuity of intersubjective relations according to Colwyn Trevarthen and Daniel N. Stern
The study deals with the conception of intersubjectivity in primary stages of child development according to Colwyn Trevarthen and Daniel N. Stern. In the first part, it is pointed to theoretical and empirical background of mentioned authors who incorporate themselves into „infant research” sphere. In the second part, the conception of primary and secondary intersubjectivity according to Trevarthen is presented and the development of interpersonal self is described. Trevarthen is a proponent of the theory of inborn intersubjectivity. He indicates that children come to the world biologically predisposed to enter the contacts with other persons and to monitor mental states and emotions of other persons. Subsequently, the definition of intersubjectivity according to Stern and the process of self reorganization which is realized from the first months of life till approximately four years of children’s life is presented. Stern describes more maturation periods of self: emerging self, core self, subjective self, verbal self, and narrative self. All types of self remain active the whole life of an individual as interpersonal fields. The process of self reorganization ensures the continuity of intersubjective relations.
Keywords: „infant research”, primary and secondary intersubjectivity, emerging and developing of self