Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sexuální postoje obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu
Anonymním dotazníkovým šetřením u reprezentativního vzorku obyvatel ČR starších 15 let (862 mužů a 857 žen) byly v rámci výzkumu sexuálního chování zjišťovány i postoje respondentů k sexuálním otázkám. Ve srovnání s výsledky obdobných reprezentativních výzkumů provedených v jiných zemích (USA, Velká Británie, Francie) lze postoje českého obyvatelstva charakterizovat jako velmi liberální. Zásadní námitky vůči skupinovým sexuálním aktivitám vyjádřilo 36 %, vůči náhodným sexuálním stykům 28 %, vůči masturbaci 7 %, vůči homosexuálním stykům a vůči pornografii 6 %, vůči antikoncepci 5 % a vůči předmanželským stykům i vůči interrupci pouze 4 % respondentů. Muži projevili liberálnější postoje ve většině zkoumaných položek, ženy se vyjádřily méně restriktivně pouze v otázce homosexuality. V postojích k interrupci a k antikoncepci nebyly mezi muži a ženami nalezeny žádné rozdíly; naopak, největší rozdíly mezi pohlavími byly zjištěny ve vztahu ke skupinovému sexu, k náhodným sexuálním stykům a k předmanželským sexuálním aktivitám.
Klíčová slova: sexuální postoje, pohlaví, rozdíly
Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav (1997). Sexuální postoje obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu. Československá psychologie, 41(3), 208-215.

Abstract not available.
Keywords: sexual attitudes, gender, differences