Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Irena Sobotková, Eva Reiterová, Kateřina Hurníková
Článek vychází ze širšího výzkumného projektu „Práce a rodina“. Hlavním cílem prezentované fáze výzkumu bylo zjistit rozdíly mezi otci a matkami v hodnocení rodinného fungování, v jejich životní spokojenosti a zvládání pracovních a rodinných nároků. Výzkumný soubor tvoří 127 manželských párů z různých regionů České republiky (254 respondentů). Oba rodiče jsou pracující, vychovávají spolu vlastní děti a nemají děti z předchozích vztahů. Hypotézy nebyly vzhledem k explorativní povaze výzkumu stanoveny. Byly použity dvě metody rodinné diagnostiky (Škála rodinného prostředí, Family Hardiness Index), dvě metody na mapování styčných bodů mezi prací a rodinou (Škála konfliktu práce-rodina a konfliktu rodina-práce, Škála rovnováhy životních oblastí) a Dotazník životní spokojenosti. Při statistickém zpracování získaných dat byl použit Studentův dvouvýběrový t-test a korelační analýza. Výsledky ukázaly signifikantní rozdíly mezi otci a matkami v subjektivně vnímané rodinné nezdolnosti (hardiness), v přijímání výzev a aktivitě, ve zvládání pracovního stresu zasahujícího do výkonu rodičovské role, v rovnováze mezi oblastí práce a rodiny a ve spokojenosti s vlastní osobou. Dále poukazujeme na některé zajímavé odlišnosti mezi muži a ženami, které vzešly z korelační analýzy. Nakonec jsou uvedeny a analyzovány statisticky významné rozdíly v rámci jednoho pohlaví podle počtu dětí. Omezení výzkumu vyplývá z kvantitativní metodologie, z použití sebehodnotících metod a z malého zastoupení rodin s jedním dítětem.
Klíčová slova: rodinné fungování, rodinná nezdolnost, životní spokojenost, konflikt práce - rodina, rovnováha mezi prací a osobním životem
Rozdíly mezi otci a matkami v pohledu na fungování rodiny, v životní spokojenosti a rovnováze mezi prací a rodinou (2011). Irena Sobotková, Eva Reiterová, Kateřina Hurníková. Československá psychologie, 55(2), 139-151.

Differences between fathers and mothers in the view of family functioning, in life satisfaction and balance between work and family
Objectives. The article starts from a larger research project “Work and family”. The main aim of the presented research phase was to identify differences between fathers and mothers in the assessment of family functioning, in their life satisfaction, and managing work and family demands.
Subjects and setting. The research group consists of 127 couples from different regions of the Czech Republic (254 respondents). Both parents are working, raising their children together and have no children from previous relationships. Two methods of family diagnostics were used (Family Environment Scale, Family Hardiness Index), two methods for mapping the interface between work and family (Work-family conflict and family-work conflict scale, Work-life balance scale), and the Life satisfaction questionnaire.
Hypotheses. Hypotheses have not been formulated due to the exploratory nature of this research.
Statistical analysis. Student’s t-test and correlation analysis were used in the statistical processing of data.
Results. The results showed significant differences between fathers and mothers in the subjective perception of family hardiness, in accepting challenges and activity, in managing work stress which affects the performance of parental roles, in the balance between work and family areas, and in satisfaction with their own personality. Further, some interesting diversities between men and women which emerged from the correlation analysis are pointed out. Finally, statistically significant differences within one sex by the number of children are listed and analyzed.
Study limitation. Limitations of this study imply from the quantitative methodology, usage of self-report measures, and small representation of families with one child.
Keywords: family functioning, family hardiness, life satisfaction, work-family conflict, work-life balance