Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Proaktivní zvládání u osob staršího věku: vztah k vybraným kognitivním proměnným
Záměr. Studie shrnuje poznatky o použití české verze Dotazníku proaktivního zvládání (Proactive Coping Inventory, PCI) u seniorské populace. V práci je srovnáván vztah mezi jednotlivými škálami dotazníku PCI, paměťovým výkonem a koncentrací.
Soubor a procedura. Soubor tvořilo 257 samostatně žijících dospělých ve věku 55 až 92 let z Prahy a okolí. Při výzkumu byl využit Dotazník proaktivního zvládání. Paměťový výkon byl měřen pomocí Paměťového testu učení (AVLT) a subtestu Logická paměť z WMS-III. Kromě kognitivních testů byly administrovány dotazníky Cognitive Failure Questionnaire (CFQ), Schwartz Outcomes Scale (SOS-10) a doplňkové škály Implicitního asociačního testu zaměřeného na sebehodnocení (IAT).
Statistická analýza. Nejprve byla provedena psychometrická analýza škál dotazníku PCI, kde autoři zjišťovali vnitřní konsistenci škál a korelace jednotlivých položek v rámci škály. V druhém kroku byly zjišťovány vztahy mezi vzděláním, věkem a jednotlivými škálami PCI pomocí korelací (Spearmanův koeficient korelace). Pomocí korelační analýzy byl srovnáván vztah jednotlivých škál PCI s výsledky ostatních nástrojů.
Výsledky. Srovnání ukázalo, že paradoxně horší paměťový výkon souvisí s vyšší preferencí řešení situací, které zahrnují reflexi a plánování (škály reflektivní řešení a strategické řešení situací). Tento jev je interpretován jako kompenzace. Psychometrická analýza potvrdila, že česká verze dotazníku má při použití u starších osob srovnatelné vlastnosti s původním nástrojem. U seniorů byly nalezeny nižší hodnoty Proaktivního zvládání.
Omezení studie. Sledovaný soubor není reprezentativní, převažují v něm ženy, a úroveň vzdělání je nadprůměrná.
Klíčová slova: proaktivní zvládání, stárnutí, kognitivní výkon
Jiří Lukavský, Iva Šolcová, Marek Preiss (2011). Proaktivní zvládání u osob staršího věku: vztah k vybraným kognitivním proměnným. Československá psychologie, 55(3), 193-203.

Proactive coping and cognitive performance in elderly
Objectives. The study reports the results of Czech version of Proactive Coping Inventory (PCI) in the elderly. The results of PCI subscales were compared to the cognitive performance in memory and attention domains.
Subjects and setting. The sample included 257 community-dwelling senior citizens from Prague region. The Czech version of Proactive Coping Inventory was administered. The memory performance was assessed using AVLT and Logical Memory subtest from WMS-III. Besides the cognitive tests Cognitive Failure Questionnaire (CFQ), Schwartz Outcomes Scale (SOS-10) and explicit measures from self-esteem Implicit Association Test were administered. Statistical analysis. The psychometric properties of PCI subscales were calculated (Cronbach alpha, item-scale correlations). The relationship of PCI subscales to demographic factors (age, education), cognitive performance and other measures was investigated in correlation analysis.
Results. Contrary to prior expectations worse cognitive performance is related to higher scores in Reflective Coping and Strategic Planning subscales, which refer to the use of reflection and planning. This effect is interpreted as a compensation mechanism. The psychometric analysis confirmed similar psychometric properties of the questionnaire in elderly compared to the original study. Lower Proactive Coping scores were found in this study.
Study limitations. The sample is not representative, with majority of women and above-average education level.
Keywords: proactive coping, ageing, cognitive performance