Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník stavu a rysu deprese – česká verze
Česká verze Dotazníku stavu a rysu deprese (STDI ) zahrnuje 20 položek, 10 položek pro měření Stavu – deprese (S-Dep) a 10 položek pro měření Rysu – deprese (T-Dep). Obě stupnice zahrnují 5 položek, které měří nepřítomnost deprese, euthymii, resp. přítomnost deprese, dysthymii. Každá položka byla přeložena několikrát. Po zpětném překladu vybral autor původního STDI 61 položek, které sémanticky odpovídaly testovaným konstruktům. Položky byly administrovány 268 středoškolským a vysokoškolským studentům (172 žen, 96 mužů). Faktorová analýza poskytla vždy dva faktory stavu a rysu, Dysthymii a Euthymii. Česká verze STDI odpovídá třem požadavkům: 1) Žádné položky nejsou drobnou obměnou téhož výroku. 2) Ke každé položce původního STDI je přiřazen pouze jeden český překlad. 3) Z kombinací položek, které, splňují kritéria 1) a 2), mají stupnice STDI nejvyšší hodnoty Cronbachova koeficientu vnitřní konsistence alfa, S-Dep 0,84 a T–Dep 0,86. Souběžná validita je zhruba stejná, jako u původní verze STDI . Česká verze STDI je určena výlučně pro nekomerční účely.
Klíčová slova: stav, rys, deprese, česká verze STDI
Petr Knotek (2011). Dotazník stavu a rysu deprese – česká verze. Československá psychologie, 55(3), 234-244.

State-Trait Depression Inventory – Czech version
Czech version of STDI involves 20 items, 10 items measure Depression – State (S-Dep), and 10 items measure Depression – Trait (T-Dep). Both scales involve 5 items measuring absence of depression, Euthymia, and 5 items measuring presence of depression, Dysthymia. Each item was translated several times, and backward translated to English. The author of the original STDI selected 61 backward translated items that semantically correspond to the tested constructs. These items were administered to 268 secondary school and university students (172 female, 96 male). The factor analysis has shown two factors of state and trait for both Dysthymia and Euthymia. The Czech version of STDI corresponds to 3 criteria: 1) Items are not visibly similar. 2) Each item of the Czech STDI corresponds to exactly one item of the original STDI . 3) Factors including items that fulfill criteria 1) and 2) and reach the highest Cronbach’s A lpha levels have been chosen for Czech version STDI . The Alpha of S-Dep is 0.84, for T-Dep is 0.86. A concurrent validity is approximately the same as in the original STDI . The Czech version of STDI is available for research purposes only.
Keywords: state, trait, depression, Czech version of STDI