Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Od tradiční kariéry k současným kariérním koncepcím
Na kariéru působí řada faktorů, které jsou v interakci. K nejdůležitějším patří zejména faktory individuální a kontextuální, např. organizační a socioekonomické. Ovlivňují různé aspekty kariéry. Důsledky globálních změn doprovázejících přechod industriálního období k postindustrialismu a postmoderní společnosti měly podstatný vliv také na problematiku kariéry. Z těchto důvodů je zejména od 90. let minulého století věnována problematice kariéry a jejímu kontextu stále větší pozornost. Empirické údaje z posledních let, vztahující se k různým aspektům kariéry, vypovídají o významných změnách. Tradiční kariérní koncepce a přístupy byly v souladu s kontextem a požadavky industriálního období. Se současnou dobou přechodu k postindustrialismu a postmoderní společnosti jsou spíše v rozporu. I když dnešnímu kontextu kariéry odpovídají více současné přístupy ke kariéře, vycházející ze současných koncepcí kariéry, nazývaných také jako nová kariéra, jsou používány také tradiční přístupy ke kariéře. Aplikace obou koncepcí vypovídají o tranzitivnosti a variabilitě současnosti.
Klíčová slova: tradiční kariéra, kontextuální faktory kariéry, současné koncepce kariér
Iva Kirovová (2011). Od tradiční kariéry k současným kariérním koncepcím. Československá psychologie, 55(4), 316-331.

From traditional career to contemporary career conceptions
Career is influenced by many interconnected factors. Individual and contextual factors as organisational and socioeconomic belong to the most important factors. They influence various career aspects. Consequences of global chances accompanying the transition of industrial era to postindustrialism and postmodern society have been significantly impacted also on a career issue. Constantly growing attention has been given to the career issue and its context namely from 90´s of the 20th century. Empirical data relevant to various career aspects from the last couple of years report about significant changes. Traditional career concepts and approaches were in congruence with the context of industrial era and its requirements. With contemporary transition to postindustrialism are rather in conflict. Despite the fact that to the contemporary career context are more appropriate contemporary career approaches stemming from contemporary career concepts, named also as new career, also traditional career approaches are in use. The application of the both concepts report about transitivity and variability of present times.
Keywords: traditional career, career contextual factors, contemporary career concepts