Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Stabilita, zmena a vývin záujmov
V príspevku je analyzovaný pojem záujem z hľadiska jeho potenciálu k zmene a vývinu. Príspevok je rozdelený do troch častí, v ktorých je zhrnutie doterajších výskumov a teoretických štúdií, ktoré sa týkajú stability (v prvej časti) a zmeny záujmov (v druhej časti). V tretej časti autor uvádza najznámejšie vývinové modely záujmov, ktoré sa pokúšajú zmeny záujmov usporiadať do jednotlivých vývinových fáz, resp. stupňov záujmov a poskytujú návrhy možností ako tieto zmeny facilitovať. V závere sa autor pokúša stručne zodpovedať otázku, či sú záujmy stabilnými charakteristikami osoby, alebo je pre ne skôr typická zmena a vývin.
Klíčová slova: záujem, stabilita záujmov, zmena záujmov, vývin záujmov
Marcel Martončik (2011). Stabilita, zmena a vývin záujmov. Československá psychologie, 55(4), 345-355.

Stability, change and development of interests
The concept of interest is analyzed from the aspect of its change potential and development potential. The paper consists of three parts, which sum up the previous research and theoretical studies concerning stability of interests (in the first part) and the change of interests (in the second part). In the third part, the author presents the most known developmental models of interests, which try to organize the changes of interests into particular developmental phases or interests levels and provide the suggestions how to facilitate these changes. In the conclusion, the author tries to answer the question if the interests are the stable characteristics of a person or the change and development of interests are rather typical.
Keywords: interest, stability of interests, change of interests, development of interests