Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy
Záměr. Příspěvek prezentuje českou verzi amerického dotazníku časové perspektivy (Zimbardo Time Perspective Inventory – ZTPI). Uvedeny jsou výsledky testování dotazníku na rozsáhlém reprezentativním vzorku české populace (N = 2030) a jejich srovnání s originálním dotazníkem a dalšími překlady - litevským, francouzským a španělským. Byly ověřovány psychometrické vlastnosti dotazníku. Soubor a procedura. Česká verze dotazníku ZTPI byla administrována v letech 2003 a 2008 reprezentativním souborům české populace (N2003= 992; N2008= 1038). Statistická analýza. Byla zjišťována vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa) a přiléhavost struktury dotazníku (konfirmační faktorová analýza). Dále byla provedena podrobná položková analýza a explorační faktorová analýza. Výsledky. Vnitřní konzistence byla různě vysoká pro jednotlivé škály (Cronbachovo alfa od 0,66 do 0,85). Konfirmační faktorová analýza ukázala odchylky struktury dotazníku od sebraných českých dat, bylo však dosaženo srovnatelných hodnot s kulturně nejbližší litevskou verzí dotazníku. Bylo identifikováno několik problematických položek (některé z nich se projevily nepředvídaně i v jiných jazykových verzích ZTPI). Podrobná analýza pomohla vysvětlit neočekávanou empirickou manifestaci těchto položek. Tyto položky patřily v originálním dotazníku k méně významným položkám (s nižší zátěží). U významných položek jednotlivých škál byla naopak shoda vysoká. Autoři uzavírají, že česká verze dotazníku ZTPI je použitelná v psychologickém výzkumu i praxi.
Klíčová slova: časová perspektiva, Zimbardův dotazník časové perspektivy(ZTPI), psychometrické vlastnosti
Kateřina Lukavská, Martina Klicperová-Baker, Jiří Lukavský, Philip G. Zimbardo (2011). ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy. Československá psychologie, 55(4), 356-373.

ZTPI – Zimbardo Time Perspective Inventory – Czech validization study
Objectives. The article introduces the Czech version of the ZTPI - Zimbardo Time Perspective Inventory. The results of 2030 respondents are compared to those from the original American version as well as to results of translated versions, namely, the Lithuanian, French and Spanish translations of ZTPI. The attention is focused on the psychometric qualities of the questionnaire.
Subjects and setting. The Czech version of the ZTPI - Zimbardo Time Perspective Inventory was administered in 2003 and 2008 to representative samples in the Czech Republic (N2003=992; N2008=1038).
Statistical analysis. The internal consistency (Cronbach alpha) was investigated and the questionnaire structure was verified by a confirmatory factor analysis. Additionally, a detailed item analysis and an exploratory factor analysis were performed.
Results. The internal consistency (Cronbach alpha) of individual scales ranged from 0.66 to 0.85. Confirmatory factor analysis revealed some discrepancies between the obtained Czech data and the questionnaire structure; these results were comparable to those obtained by the culturally closest, Lithuanian, version of ZTPI. Several problematical items were identified (some of the items were reported to be -problematical also in other translated versions). Detailed analyses helped to explain occasional unexpected empirical manifestation, they mostly concerned items with a lower weight in the original version of ZTPI. The authors conclude that despite some irregularities this Czech version of ZTPI is suitable for both psychological research and practical applications.
Keywords: time perspective, Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), psychometric measures