Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sociální inteligence a styly osobnosti představitelů exaktních a humanitních věd
Záměry. Studie si klade za cíl zkoumat rozdíly v sociální inteligenci a osobnostních stylech u představitelů exaktních a humanitních věd, kteří učí na Palackého univerzitě v Olomouci, a u mužských a ženských účastníků výzkumu.

Soubor a metody. Zkoumaný vzorek sestával ze 107 odborníků z Přírodovědecké fakulty UP a ze 78 představitelů humanitních věd z Filozofické a Teologické fakulty UP, kterým byl administrován český překlad Inventáře sociálních dovedností (SSI) a česká verze Inventáře stylů a poruch osobnosti (PSSI).

Hypotézy. Byly ověřovány následující hypotézy: Odborníci na humanitní vědy skórují v celkové škále Inventáře sociálních dovedností (SSI) signifikantně výš než odborníci na exaktní vědy. Ženy mají v celkové škále inventáře SSI statisticky významně vyšší skór než muži. Odborníci na exaktní vědy mají signifikantně vyšší skór ve škále rezervovaný styl a schizoidní porucha osobnosti dotazníku PSSI než odborníci na humanitní vědy.

Statistická analýza. Saphiro-Wilkův test normality, Leveneův test homogenity rozptylů, dvoufaktorová analýza rozptylu (ANOVA), Mann-Whitneyův U-test aj.

Výsledky. Mezi představiteli exaktních a humanitních věd není signifikantní rozdíl v celkové škále SSI. Ženské účastnice výzkumu mají v této škále signifikantně vyšší skór než muži. Mezi odborníky na exaktní vědy není statisticky významný rozdíl ve škály rezervovaný styl a schizoidní porucha osobnosti.

Omezení studie. Malý a nereprezentativní výzkumný vzorek.

Klíčová slova: psychologie osobnosti, sociální inteligence, styl osobnosti, vědecká produktivita
Daniel Dostál, Alena Plháková (2011). Sociální inteligence a styly osobnosti představitelů exaktních a humanitních věd. Československá psychologie, 55(5), 385-399.

Social intelligence and personality styles in representatives of the exact and human sciences
Objectives. The study was aimed to explore the differences in social intelligence and personality styles in representatives of the exact and human sciences teaching at Palacký University in Olomouc and between male and female research participants.
Subjects and methods. The research sample consisted of 107 experts from the Faculty of Science of PU and 78 representatives of the human sciences from the Philosophical Faculty and the Faculty of Theology of PU who were administrated the Czech translation of the Social Skills Inventory (SSI) and the Czech version of the Inventory of Personality Styles and Disorders (PSSI).
Hypotheses. The following hypotheses were verified: Experts in human sciences score significantly higher than experts in exact sciences on the Social Skills Inventory (SSI) total scale. Female research participants have significantly higher scores than males on the SSI total scale. Experts in exact sciences are significantly higher than representatives of human sciences on the PSSI-scale reserved/schizoid style. Statistical analysis. The Shapiro-Wilk test for normality, the Levene test for equality of variance, the two-way analysis of variance (ANOVA), and Mann-Whitney U-test were used. Results. Experts in human sciences did not score signifiantly higher than experts in exact sciences on the SSI total scale. Female research participants received significantly higher scores than males on this scale. Experts in exact sciences were not significantly higher than representatives of human sciences on the PSSI-scale reserved/ schizoid style.
Study limitation. The small and non-representative research sample.
Keywords: personality psychology, social intelligence, personality style, scientific productivity