Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Konflikty mezi rodiči a děti: současné teorie
Příspěvek shrnuje informace o problematice konfliktu mezi rodiči a jeho dopadech na adaptaci dětí a představuje základní teze na proces orientovaného přístupu k výzkumu v této oblasti. Dále jsou popsány dva z hlavních teoretických přístupů – kognitivně-kontextuální rámec J. H. Grycha a F. D. Finchama a teorie emoční jistoty E. M. Cummingse a P. T. Daviese. Příspěvek přibližuje jejich principy a možnosti praktického uplatnění zjištění empirických studií provedených na jejich základě, v závěru pak i snahy o integraci těchto dvou teorií.
Klíčová slova: konflikt mezi rodiči; adaptace dětí a dospívajících; kognitivně-kontextuální rámec; teorie emoční jistoty
Lenka Lacinová (2011). Konflikty mezi rodiči a děti: současné teorie. Československá psychologie, 55(5), 433-447.

Interparental conflicts and children: Contemporary theories
The contribution reviews information about the effects of interparental conflict on children adjustment and introduces basic thesis of the process-oriented approach to research in this domain. Next, two of the most influential theoretical approaches in this problem area are described – the cognitive-contextual framework by J. H. Grych and F. D. Fincham and emotional security theory by E. M. Cummings and P. T. Davies. The contribution focuses on their principles and possibilities of empirical findings used in councelling practice. In addition, the efforts to integrate these theories in one emotional-cognitive model of interparental conflict effects on children are mentioned.
Keywords: interparental conflict; children’s and adolescents’ adjustment; cognitive-contextual framework; emotional security theory