Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech
Validita řečových vzorků získaných strukturovanými elicitačními procedurami v češtině

Některé standardizované diagnostické metody pro vyšetření slovní zásoby se opírají o to, jaké děti definují zadaná slova. Tato studie použila definice, které děti (N=135) poskytly v subtestu slovník z WPPSI, k prozkoumání strukturních vlastností jejich jazykové produkce. Při analýze byly použity metody analýzy řečových vzorků, přičemž cílem bylo testovat validitu indexů řečových vzorků jako je průměrná délka věty (MLU). Výsledky dokládají, že řečové vzorky získané během standardizovaných testových interakcí lze použít jako data pro analýzu, i když neposkytují tak bohatý zdroj informací jako vzorky získané ve spontánní interakci. MLU vykazovalo statisticky významkou korelaci se skóry porozumění syntaxi z testu TROG a z experiementálního testu ohýbání slov v produkci. Průměrný výskyt tvarů slovesa být v jedné větě vykazoval ještě silnější souvislost s testy gramatického vývoje než MLU. Korelace mezi indexy získanými z řečových vzorků a testy gramatického vývoje byly obecně poměrně nízké (kolem 0.3), ale vzhledem k počtu probandů vysoce statisticky významné. Potvrdilo se tak, že MLU a další indexy řečových vzorků jsou citlivými měřítky gramatického vývoje v češtině.

Klíčová slova: průměrná délka výpovědi, vývoj jazyka, komplexnost vět, osvojování gramatiky
F. Smolík, G. Seidlová Málková (2011). Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech. Československá psychologie, 55(5), 448-458.

Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech
Objectives. Test the use of language samples elicited during the presentation of standardized psychometric methods for the diagnostics of language development using methods for language sample analysis. Validate the use of Mean Length of Utterance (MLU) against standardized measures of grammatical development in a sample of children of the same age.
Subjects and settings. Total of 135 children aged on average 72.2 months (SD=3.7) participated. Linguistic productions of the children during the administration of the WPPSI vocabulary subtest were analyzed. This language sample was used for calculating the MLU and other indices. Additionally, children were administered Czech adaptations of standardized tests of grammatical development: TROG-2 for sentence comprehension and a test of morphological production.
Hypotheses. MLU and other sample-derived indices should show significant relationships between the test measures of grammatical comprehension and production.
Statistical analyses. Correlations, linear regression models.
Results. There were signficant relationships between MLU and the tests of grammar comprehension and morphological production. The number of be-forms and prepositions per utterance were also related to the grammar tests. MLU was independently predicted by both grammar comprehension and the production of grammatical morphology. The results show validity of MLU in a sample of same-age children, which is rare in the available literature.
Study limitations. The language samples provided by children’s definitions differed widely in size and style, which may underestimate the relationships between MLU and grammatical test measures.
Keywords: mean length of utterance, language development, sentence complexity, grammar acquisition