Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Metodika krátkého intervenčního programu k léčbě závislosti na pervitinu
Projekt "Dokážu to?" byl založen na tvorbě nové metodiky práce s lidmi závislými na pervitnu. Při tvorbě této metodiky spolupracují autoři se zařízením Foundation 66 v Londýně, které se zabývá léčbou lidí na návykových látkách. Tato metodika se zabývá krátkým intervenčním programem léčby závislosti na pervitinu. Metodika se skládá z 12 kroků. Témata, která jsou s klientem probíraná, jsou založena na mapování klientových obtíží a směřují klienta k abstinenci. Princip metodiky práce s klientem je založen na kognitivně behaviorální terapii. Přínos této metodiky lze spatřovat v jejím uplatnění zvláště v ambulantní práci s lidmi závislými na pervitinu.
Klíčová slova: „Dokážu to?“ krátký intervenční program, pervitin, kognitivně behaviorální terapie
Roman Procházka, Vladimír Řehan (2011). Metodika krátkého intervenčního programu k léčbě závislosti na pervitinu. Československá psychologie, 55(5), 459-467.

Brief intervention program for methamphetamine addiction treatment
The project Can I Do It? was based on the formation of a new methodology to work with people who are addicted to methamphetamine. In developing of this methodology, authors work with the Foundation 66 in London, which has been treating people for substance abuse. This methodology deals with brief intervention programs for methamphetamine addiction treatment. The method consists of 12 steps. Topics that are discussed with the client are based on the mapping of client problems and direct the client to abstinence. The principle method of work with clients is based on cognitive behavioral therapy. The benefits of this lies in its application especially in outpatient work with people addicted to methamphetamine.
Keywords: „Can I Do It?“ brief intervention program, methamphetamine, cognitive behavioral therapy