Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kariérové poradenstvo: súčasný stav a perspektivy
Štúdia analyzuje súčasný stav a perspektívy kariérového poradenstva. Najdôležitejšími oblasťami, ktoré sú rozhodujúce pre rozvoj tejto profesie v nasledujúcom desaťročí, sú vzdelávanie kariérových poradcov včítane prípravy pre prácu s rôznymi typmi klientov, využívanie výsledkov výskumu v praxi, väčšia spolupráca medzi poskytovateľmi kariérového poradenstva a lepšia propagácia služieb kariérového poradenstva, aby obstálo v konkurencii s novou profesiou - kariérovým koučingom. Článok prináša viacero odporúčaní pre zlepšenie kariérovej orientácie a poradenstva, ktoré by mali byť realizované národnými centrami pre kariérovú orientáciu. Tieto odporúčania zahrňujú: zlepšenie výcviku kariérových poradcov a spôsobilostí praktikov, ktorí kariérové poradenstvo poskytujú, propagáciu kariérového poradenstva vo verejnosti, rozšírenie služieb kariérového poradenstva pre skupiny, ktorým bolo dosiaľ poskytované málo, podporovanie medzinárodnej spolupráce kariérových poradcov a preukazanie ekonomickej výhodnosti kariérového poradenstva.
Klíčová slova: kariérové poradenstvo, kariérový poradca
Štefan Vendel (2011). Kariérové poradenstvo: súčasný stav a perspektivy. Československá psychologie, 55(6), 499-509.

Career counseling: Current status and perspectives
This article analyses the curerent state and perspectives of the career counseling profession. Most important areas which are crucial for the development of career counseling profession in the next decade are: the training of career counselors, including preparation for the work with different types of clients, exploitation of research results by practitioners, more collaboration between career counseling providers and better propagation of career counseling services in order to be able to compete with the newly emerged profession of career couching. The article presents several recommendations for amelioration of career guidance and counseling which should be realised by national centres for careers guidance. These include improving the training of career counselors and the skills of career counselor practitioners, marketing the usefulness of career counseling to the public, extending career counseling services to underserved groups within the communities, fostering the international dimension of the profession and providing the cost-benefits of career counseling.
Keywords: career counseling, career counselors