Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Cambridžská škála depersonalizace – reliabilita a validita české verze
Záměr. Cílem předložené studie bylo vytvoření české verze Cambridge depersonalization scale (CDS) a ověření její reliability, validity a diskriminační kvality jako nástroje pro screening depersonalizačního a derealizačního syndromu. Soubor a procedura. CDS byla přeložena z angličtiny do češtiny a předložena 147 subjektům společně se škálou disociativních zkušeností (DES), Beckovým inventářem deprese (BDI-II) a Beckovým inventářem úzkosti (BAI). Třináct subjektů splňovalo kritéria MKN-10 pro depersonalizační a derealizační syndrom, 69 pro poruchu úzkostného spektra, 65 subjektů tvořilo kontrolní skupinu zdravých. Statistická analýza. Pro odhad reliability bylo užito výpočtu Cronbachova koeficientu alfa a split half reliability. Pro odhad kritériové validity byla vypočtena Spearmanova korelace s faktorem depersonalizace DES a byly statisticky porovnány skupiny metodou Kruskal-Wallis. K posouzení diskriminační kvality CDS jako screeningového nástroje depersonalizačního a derealizačního syndromu bylo užito ROC analýzy. Výsledky. Česká verze CDS vykázala vysokou vnitřní konzistenci (Cronbachovo alfa činilo 0,95, split-half reliabilita činila 0,95) a konvergentní validitu (Spearmanova korelace s faktorem depersonalizace DES činila 0,68). Škála byla schopná odlišit pacienty s depersonalizačním syndromem od ostatních skupin. Oblast pod křivkou ROC činila 0,975 a nejlepšího kompromisu mezi hodnotou pravdivě pozitivních a falešně negativních bylo dosaženo při dělícím bodu (cut-off) 50, který vykázal 100% senzitivitu a 87,3% specificitu. Závěr. Česká verze CDS má podobně jako původní škála dobrou reliabilitu, validitu a diskriminační kvalitu a lze ji využívat v klinickém výzkumu a praxi. Omezení studie. Vzhledem k poměrně malému počtu pacientů s depersonalizačním a derealizačním syndromem by měly být výsledky interpretovány s určitou obezřetností. V budoucí studii je třeba soubor pacientů rozšířit.
Klíčová slova: Cambridžská škála depersonalizace, depersonalizace, derealizace
Adam Chalupníček, Michal Raszka, Ján Praško, Jiří Kožený (2011). Cambridžská škála depersonalizace – reliabilita a validita české verze. Československá psychologie, 55(6), 510-520.

Reliability and validity of the Czech version of the Cambridge depersonalization scale
Objectives. The objectives of the study were to develop a Czech version of the Cambridge depersonalization scale (CDS) and to examine its reliability, validity and discrimination quality as an instrument for screening depersonalization disorder. Methods. The CDS was translated from English into Czech and administered to 147 subjects along with Dissociation Experiences Scale (DES), Beck depression inventory II and Beck anxiety inventory. Thirteen subjects met ICD-10 criteria for depersonalization disorder, 69 for anxiety disorder and 65 were healthy controls. Statistical analysis. Cronbach´s alpha and splithalf reliability was carried out to assess reliability. Spearman correlation analysis between CDS and DES depersonalization subscale and the Kruskal-Wallis test to compare scores of the CDS among the groups were carried out in order to examine criterion validity. Analysis of the receiver operating characteristics (ROC) was performed to examine discrimination quality of the CDS as an instrument for screening depersonalization disorder. Results. The Czech version of the CDS showed high internal consistency (Cronbach´s alpha and split half reliability were both 0.95) and convergent validity (Spearman correlation with DES depersonalization subscale was 0.68). The scale was able to differentiate patients with ICD-10 depersonalization disorder from the other groups. The area under the ROC curve was 0.975 and the best compromise between the true positive and false negative rate was at a cut-off point of 50, yielding a sensitivity of 1.00 and a specificity of 0.87. Conclusions. The Czech version of the CDS has good reliability, validity and discrimination quality, similar to the original instrument and can be used in both clinical research and practice. Study limitation. Results should be interpreted with caution given the relatively small sample size of the depersonalization disorder group. A larger sample in future study will be needed.
Keywords: Cambridge Depersonalization Scale, depersonalization, derealization