Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Self v teórii a praxi na klienta zameranej terapie
Článok sa zaoberá teoretickým pojmom self tak jako je chápaný v terapii zameranej na klienta. Rozlišuje self a self-koncept, pričom za self považuje v uvedomovaní prítomný self-koncept. Poukazuje na prepojenosť self jako nositeľa integrity človeka s telesným prežívaním a ukazuje túto prepojenosť na presnom (kongruentnom) i nie presnom (inkongruentnom) symbolizovaní prežívania v uvedomovaní. V článku je vykreslené optimálne fungujúce self, organizmické self, opierajúce sa o telesné prežívanie a o jeho presnú symbolizáciu v uvedomovaní. V ďalšom je venovaný priestor na niektoré aplikácie teórie self v praxi psychoterapie.
Klíčová slova: self, self-koncept, organizmické self, na klienta zaměřená terapie
Timuľák, Ladislav (1997). Self v teórii a praxi na klienta zameranej terapie. Československá psychologie, 41(3), 235-243.

Abstract not available.
Keywords: self, self-concept, organismic self, client-centered therapy