Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Živly jako metaforický popis osobnosti
Metafora čtyř živlů je pojímána jako metafora popisu osobnosti. Výzkum sleduje to, jakým způsobem lidé takto pojaté metafoře živlů rozumějí, tj. jaké významy s živly spojují na osobnostní rovině a jaká je míra shody v těchto významech. Teoreticky se autor opírá o teorii konceptuální metafory, teorii prototypů a o koncepci folkového modelu. Princip metaforického uvažování je spatřován zejména v metaforické projekci pojmů ze zdrojové oblasti založených na raných prekonceptuálních senzo-motorických zkušenostech do oblasti cílové, kterou představují pojmy abstraktnější povahy. Výzkum osobnostních významů připisovaných jednotlivým živlům a jejich shody byl realizován pomocí sémantického diferenciálu a seznamu osobnostních deskriptorů (rysových adjektiv). Velikost souboru byla 82 respondentů pro sémantický diferenciál a 54 respondentů pro seznam adjektiv. Výsledky ukázaly statisticky významnou shodu v přiřazování živlů u většiny adjektiv. Nejsilněji rozlišovaný byl člověk-oheň, jako silný a aktivní, energický, emotivní a také člověk-země, vnímaný jako rozvážný, rigidní, bezpečný. Menší shoda se ukázala u člověkavody, viděného jako jedince slabého, přizpůsobivého, vnímavého, a u člověka-vzduchu jako osoby optimistické, aktivní, bezstarostné.
Klíčová slova: cognitive psychology, general psychology, psycholinguistics, personality psychology
Filip Abramčuk (2011). Živly jako metaforický popis osobnosti. Československá psychologie, 55(6), 534-545.

Elements as a metaphorical personality description
The metaphor of four elements is dealt with as a metaphor of personality description. The study pursues how people understand this conception of metaphor of elements, i.e. which meanings they connect with elements on the personality level and what is the measure of correspondence of these meanings. The author starts from the theory of conceptual metaphor, prototypes theory, and the concept of folk model. The principle of metaphoric thinking is seen namely in metaphoric projection of concepts from the source area based on early pre-conceptual sensual- motoric experience to the goal area that is represented by more abstract concepts. The study of personality meanings attributed to particular elements and their correspondence was realized by the means of semantic differential and the list of personality descriptors (trait adjectives). The sample size was 82 for semantic differential and 54 for the list of adjectives. The results showed statistically significant correspondence in attributing elements in the majority of adjectives. The most powerfully differentiated was the human-fire, as strong, active, energetic, and emotive and also human-earth, perceived as judicious, rigid, and safe. The smaller correspondence was shown in humanwater, seen as an weak individual, adaptable, and sensitive and in human-air, as an optimistic, active, and carefree person.
Keywords: kognitivní psychologie, obecná psychologie, psycholingvistika, psychologie osobnosti