Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Jak se vidíme, jak nás vidí a jací jsme: porovnání českého národního autoa heterostereotypu s posuzováním reálných Čechů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti
Výzkum se zabývá českými národními stereotypy posuzovanými jak zevnitř (autostereotypy), tak zvenčí (heterostereotypy). Pětifaktorový model osobnosti sloužil jako rámec pro posouzení osobnostních vlastností typického Čecha. První studie ověřila shodu v posuzování národních stereotypů českými respondenty (N = 4038). Profily národních stereotypů pěti zemí se nelišily v závislosti na pohlaví respondentů, na způsobu administrace ani na oblasti, ze které respondenti pocházeli. Druhá studie prokázala stabilitu českého autostereotypu v čase. Shoda mezi českými heterostereotypy nebyla vysoká kvůli specifické percepci slovenských respondentů. České auto- a heterostereotypy spolu nekorespondují. Třetí studie ukázala nízkou míru shody mezi českými autostereotypy a posouzením skutečných Čechů. Heterostereotypy se s posouzením skutečných Čechů neshodují.
Klíčová slova: národní auto- a heterostereotypy, přesnost národních stereotypů, pětifaktorový model osobnosti
Martina Hřebíčková, Sylvie Kouřilová (2012). Jak se vidíme, jak nás vidí a jací jsme: porovnání českého národního autoa heterostereotypu s posuzováním reálných Čechů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti. Československá psychologie, 56(1), 1-17.

How do we see ourselves, how are we seen and how we are: Comparison of Czech national auto- and heterostereotypes with ratings of real Czechs in context of five-factor model of personality
Objectives. The presented research deals with Czech national stereotypes as perceived from the inside (autostereotype) as well as outside (heterostereotype) perspective. The Five-Factor Model was used for assessing personality traits of a typical country representative.
Subject and setting. Altogether, 5.663 respondents from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Germany, and Austria rated personality characteristics of a typical Czech on the National Character Survey (NCS). Self-reports and observerratings on NEO-PI-R were taken from the Czech normative sample (N = 1.836). Self-report on NCS was provided by 994 Czech university students.
Hypotheses. The authors supposed that the Czech national heterosterotypes agree with ratings of real Czechs better than Czech national autostereotypes.
Statistical analysis. Auto- and heterostereotype accuracy were estimated using the profile-correlation approach. Profile agreement was calculated as an intraclass correlation (ICC) across 30 facets.
Results. In the Czech sample, a convergence in stereotype ratings with respect to respondents’ gender, place of their residence, type of administration, as well as time of administration (2005 and 2008) was found. Participants from four countries neighboring to the Czech Republic did not agree in their perception of a typical Czech due to a specific rating by Slovak respondents. Czech heterostereotypes did not correspond to Czech autostereotype. The comparison with self- and observer-ratings of real Czechs showed a low agreement with Czech autostereotype and no agreement with either of the Czech heterostereotypes.
Study limitation. The rating of a typical Czech in four neighboring countries was provided by university students only, which does not allow for broader generalizations.
Keywords: national auto- and heterostereotypes, accuracy of national stereotypes, five-factor model of personality