Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Detekce nedostatečného úsilí, agravace a simulace při neuropsychologickém vyšetření
Práce informuje o literárních údajích z neuropsychologické literatury a popisuje situaci hlavně v USA, Austrálii, Anglii, Německu a Španělsku. Výzkum a praxe především v posledních dvaceti letech přinesly podstatný pokrok a došlo k vypracování řady kvalitních metod. Jde o problém významný nejen pro forenzní neuropsychologii, ale také pro běžnou klinickou psychologickou praxi. Zkoumání validity odpovědí by se mělo stát i v ČR podstatnou součástí neuropsychologického a psychologického posuzování, umožňuje zpřesňovat nálezy, a tím zlepšovat diagnostiku a další práci s pacienty nebo klienty. Jsou dále podány informace o autorem vyzkoušených metodách.
Klíčová slova: neuropsychologické posouzení, testy snahy, testování validity odpovědí, zkreslení odpovědí, simulace
Jan Preiss (2012). Detekce nedostatečného úsilí, agravace a simulace při neuropsychologickém vyšetření. Československá psychologie, 56(1), 18-30.

Detection of insufficient effort, aggravation and simulation at neuropsychological assessment
The paper brings information concerning the literary figures from neuropsychological bibliography and describes namely the situation in the U.S.A., Australia, England, Germany, and Spain. The research and practice especially in last twenty years brought essential progress and many high quality methods were elaborated. The problem is significant not only for the forensic neuropsychology but also for the ordinary clinical practice. The examination of validity of responses should become the substantial part of neuropsychological and psychological assessment in the Czech Republic, too. It enables to make the findings more precise and thereby to improve the diagnostics and further work with patients or clients. The information about methods examined by the author is also presented.
Keywords: neuropsychological assessment, tests of effort, symptom validity testing, response bias, malingering