Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Psychologické souvislosti ekonomické recese
Studie přináší předběžné výsledky výzkumu (N = 87), jenž si kladl za cíl popsat psychologické faktory, které se uplatňují v souvislosti se současnou ekonomickou recesí. Ekonomická recese byla operacionalizována údaji o aktuální nezaměstnanosti. Její event. dopad zachycovaly metody určené k postižení finanční tísně. Tyto ekonomické proměnné vykazují nejtěsnější vztahy s psychickými stavy. Nejsilnější vztah byl nalezen mezi vnímaným ekonomickým ohrožením a mírou únavy či ochablosti, hostility a úzkosti (POMS). Jen okrajově se v souvislosti s ekonomickými proměnnými uplatnily kognitivní faktory či osobnostní charakteristiky, a vůbec se neuplatnily sociální (transakční) charakteristiky (sociální opora). Kognitivní faktory (vtíravé myšlenky), osobnostní charakteristiky (sebevědomí, proaktivní zvládání) a sociální charakteristiky (sociální opora) se však uplatnily ve vztahu k pracovním proměnným (pracovní spokojenost a zaměstnatelnost). Zobecnitelnost výsledků je v této studii limitována velikostí a heterogenitou výzkumného souboru.
Klíčová slova: ekonomická recese, nezaměstnanost, finanční tíseň, psychický stav
Iva Šolcová, Alena Slezáčková, Emilie Franková, E. Greenglass (2012). Psychologické souvislosti ekonomické recese. Československá psychologie, 56(1), 64-72.

Psychological circumstances of economic recession
The paper brings the preliminary results of the study (N = 87), the goal of which was to describe the psychological factors applying in the contexts of contemporary economic recession. The economic recession was operationalized by the data of unemployment rate at the time of study. Its impact was assessed by methods designated for capturing the financial strain. These economic variables show the closest relations to mental states. The strongest relation was found between perceived economic threat and the rate of fatigue, hostility and anxiety (POMS). Cognitive factors or personality characteristics applied in the context of economic variables only marginally and social (transactional) characteristics (social support) did not apply at all. The cognitive factors (ruminative thoughts), personality characteristics (self-esteem, proactive coping) and social characteristics (social support) however applied in the relation to job variables (job satisfaction and employability). The possibility of generalization of the results of the study is limited by the scope and heterogeneity of the research sample.
Keywords: economic recession, unemployment, financial strain, mental state