Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Lightner Witmer – počátky praktické psychologie
Příspěvek představuje Lightnera Witmera jako zakladatelskou osobnost psychologie aplikované v praxi. Sleduje jeho profesní dráhu a zařazuje ji do historického kontextu rozvoje společnosti i psychologie v USA. Na základě autentických materiálů popisuje Witmerovu klientelu i jeho popis klinické metody. Obšírněji zmiňuje jeho zakladatelský článek z roku 1907.
Klíčová slova: Lightner Witmer, origins of clinical psychology, origins of school psychology, psychological clinic, clinical method
Václav Mertin (2012). Lightner Witmer – počátky praktické psychologie. Československá psychologie, 56(1), 85-93.

Lightner Witmer – origins of practical psychology
The paper presents Lightner Witmer as a founding personality of psychology applied in practice. It follows his professional career and put it into the historical context of development of both the society and psychology in the U.S.A. On the basis of authentic materials, the author describes the Witmer‘s clientele and his description of the clinical method. His founding article from the year 1907 is mentioned more extensively.
Keywords: Lightner Witmer, počátky klinické psychologie, počátky školní psychologie, psychologická klinika, klinická metoda