Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov: učebná kompetencia a jej vzťah k verbálnej a matematickej kompetencii
Problém a cieľ. Autori skúmajú učebnú, verbálnu a matematickú kompetenciu študentov slovenských univerzít. Predpokladajú centrálne postavenie učebnej kompetencie v štruktúre kľúčových kompetencií. Súbor a procedúra. Vzorku tvorilo 1027 študentov ekonomického, filozofického, manažérskeho a technického smeru, s priemerným vekom 21,7 rokov (SD = 2,31). Úroveň kognitívnych kompetencií bola meraná priamo, verbálnym a matematickým testom z Hodnotenia manažérskych predpokladov (Kollárik et al., 1993), učebná kompetencia Entwistleho dotazníkom (1981). Dáta boli podrobené dvojcestnej analýze rozptylu a regresnej analýze.
Výsledky. Analýza ukázala významné rozdiely z hľadiska odboru, rodu, ročníka a stupňa štúdia v úrovni kompetencií. Regresnou analýzou boli vyčlenené prediktory a ich podiel na vysvetlení variability kognitívnych kompetencií a prospechu.
Záver. Verbálna kompetencia je najviac rozvinutou, v matematickej študenti dosahujú priemerné výsledky. Učebná kompetencia predikuje iba čiastočne kognitívne kompetencie a prospech.
Klíčová slova: kľúčové kompetencie, matematická kompetencia, verbálna kompetencia, učebná kompetencia, študenti
Margita Mesárošová, František Mesároš, Peter Mesároš (2012). Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov: učebná kompetencia a jej vzťah k verbálnej a matematickej kompetencii. Československá psychologie, 56(2), 106-118.

Key competencies of university students: Learning competence and its relationship to verbal and mathematical competence
Objectives. This study aims to examine the relationship among verbal, mathematical, and learning competencies of university students.
Subjects and settings. Participants comprised 1027 undergraduates (67 % females, average age 21,7 years; SD 2,31) enrolled at universities in large cities of Slovakia (Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Prešov). The level of cognitive competencies was measured directly by mean of Graduate Managerial Assessment (Blinkhorn, 1985, Slovak adaptation by Kollárik et al., 1993); learning competence was assessed through Questionnaire of learning style (Entwistle, 1981).
Hypotheses. Authors assumed the differences in the level of competence due to area of study specialization, gender, year and stage of study. The central role of learning competence among the key competencies was expected.
Statistical analysis. Data were subjected to analysis of variance and regression analysis. Statistica 9 software package was utilized. Results. Analysis revealed significant differences in the level of competencies in terms of study specialization, gender, year and stage of study. Verbal competence is the most developed competence in university students; in mathematical area students achieved average results. Learning competence predicts only partly cognitive competencies. The strong predictor of academic achievement was deep approach to study.
Study limitations. There are some limitations which could threaten the results: the higher proportion of female students in the sample, as well as the unequal representation of students as concerning their area of study specialization.
Keywords: key competencies, mathematical competence, verbal competence, learning competence, students