Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Časná diagnostika a screening dětského autismu
Současné údaje o vysoké prevalenci (až 1% populace) poruch autistického spektra (PAS) stimulují výzkum časné identifikace těchto poruch. Článek představuje přehled současných poznatků o časné autistické symptomatologii a metodách časné diagnostiky PAS. Podrobně jsou popsány hlavní screeningové studie provedené celopopulačně či na souboru mladších rizikových sourozenců dětí s PAS. Diskutovány jsou parametry screeningových nástrojů Checklist for Autism in Toddlers (CHAT), Modified – Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT), Early Screening of Autistic Traits (ESAT), Infant Toddler Checklist (ITC) a First Year Inventory (FYI). V závěru je shrnut význam časné intervence.
Klíčová slova: autismus, poruchy autistického spektra, časná diagnostika, screening
Štěpánka Beranová, Michal Hrdlička (2012). Časná diagnostika a screening dětského autismu. Československá psychologie, 56(2), 167-177.

Early diagnosis and screening of autism spectrum disorders
Current findings on high prevalence (up to 1%) of autism spectrum disorders (ASD) encourage further research in the field of early identification of these disorders. The article presents a review of current knowledge on early autistic symptomatology as well as on the methods of early diagnosis of ASD. Main screening studies carried out both on general population and samples of high-risk siblings of children already diagnosed with ASD are analysed. Parameters of following screening tests are discussed - Checklist for Autism in Toddlers (CHAT), Modified– Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT), Early Screening of Autistic Traits (ESAT), Infant Toddler Checklist (ITC) and First Year Inventory (FYI). In the end of the article the importance of early intervention is emphasized.
Keywords: autism, autism spectrum disorders, early diagnosis, screening